Autorent Eestis. Kiire, mugav ja soodne autorent.
 

Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, treeninguks jne. on keelatud. Keelatud on rendisõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.

Rentnik kohustub juhtima sõidukit isiklikult ja mitte andma sõidukit kasutamiseks kolmandale isikule ilma lepingule märgitud Rendileandja kirjaliku loata.

Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahju lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentnik vastutab vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.

Kui Rentnik täidab kõiki lepingutingimusi, on Rentniku omavastutus Rendisõiduki ärandamise puhul 20% rendisõiduki turuväärtusest. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ja võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses.

Rendisõidukile tekkinud vigastuse kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi ja/või velje eest tuleb tasuda trahvi 3000 EEK ulatuses.

  1. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandete isikute poolt tekitatud kahju eest.
  2. Rentnik on kohustatud tagama ettemaksu vastavalt taotletavale rendiperioodile. Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse summa ulatuses.
  3. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Rendisõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga , nõutakse sisse puuduoleva kütuse maksumus ja tankimise teenustasu 170 EEK.
  4. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustuse korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused , mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest võtab enda kanda Rendileandja.
  5. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.
  6. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse , Rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud koheselt teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul juhtumi päevast.
  7. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkuleppitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendilepingu mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tuleneva majandusliku kahju eest, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib.
  8. Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on Rendileandja kirjaliku loata keelatud.
 
+372 5615 9599  |